Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri-Nelerdir-Kısaca

— Allah Kelâmı Olması Bakımından Özellikleri :

1—Kuran-ı Kerîm’in mânası ve sözleri Cenâb-ı Hakka aittir.

2—Kuran-ı Kerîm Arapçadır. (Bazı bilginlerin güzel bir benzetme ile dedikleri gibi «Rabca-dır.)

3— Kur an-ı Kerîm, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e indirilmiş olup inşan, cin ve bütün kâinata şâmildir.

4Kur ân-ı Kerîm, indirilişinden bu yana hiç bir değişikliğe uğramamış, bundan sonra da uğramıyacaktır.

B— Tertip Bakımından Özellikleri :

Kuran-ı Kerîm, her biri besmeleyle (15) başlayan 114 sûreye, her sûre

de âyet adı verilen toplam 6666 cümlelere ayrılmıştır. Sayta sayısına göre ise cüzlere, cüzler de hizblere ayrılmıştır. Şimdi bunları açıklayalım:

’ÂYET : Sûreleri meydana getiren ve bir düşünceyi ifâde eden cümlelerdir.

Âyet kelimesinin sözlük anlamı ise : Apaçık alâmet, işâret ve nişânedir.

Kuran-ı Kerîm’de 6666 âyet vardır. Âyetlerin son kelimesine «Fâsıla» adrverilir. Çünkü bu kelime kendisinden sonra gelen âyetten bir öncekini ayırmaktadır. Fâsıla kelimesinin son harfine ise «Fâsıla Harfi» denir.

Genellikle Mekke’de gelen âyetler kısa ve% daha dikkat çekicidir. İnsanları Allah’a îmana çağırır. İnsanlara bîr kısım müjdeler verirken, inanmamakta İsrar edenlere korkunç azaplar hatırlatılır.

Medine’de gelen âyetler ise, daha uzun olup hukuk ve ahlâk kurallarını tesbit eder.

SÛRE : Âyetlerden meydana gelen ve belli bir konuyu anlatan bölümlerdir.

Tavsiye  Kediler Mart ayın’da neden bağırarak miyavlar?

Sûre kelimesinin sözlük anlamı ise : Yüksek rütbe, mevki, şeref, binanın kısmı veya katlarıdır.

Kur’ân-ı Kerîm’deki sûrelerin isimleri, genellikle o sûrede yer alan ga-rîb kelimeye ve ifade ettiği mânaya dayanır. Bu bakımdan bazı sûrelerin birden fazla isimleri mevcuttur. Söz gelişi Kur’ân’ın ilk sûresi olan Fâtiha Sûresinin 20’ye yakın ismi vardır. Bazen iki sûreye de -istisnâ olarak- bir isim verildiği görülür. (16) – .

Bu sûrelerden Mekke’de nâzil olanlara Mekkî, Medine’de nâzil olanlara da Medenî sûreler denir. Genel görüşe göre Kur an’da 87 Mekkî, 27 Medenî sûre vardır.

En kısa sûreler: üçer âyetten meydana gelen Asr. Nasr ve Kevser.-en uzunu ise 286 âyetten oluşan Bakara Sûresidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir